Genel Bilgiler

Bölümümüzde eğitim birincil olarak öğrencilerin yaratıcı güçlerinin geliştirilmesini hedefler. Bu bağlamda, seramik olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleriyle öğrencileri uygulamalı olarak tanıştırarak, zaman içinde onların beceri ve bilgi kazanmalarını sağlar. Seramik Sanatçı adaylarının ve endüstrinin gereksinim duyduğu tasarımcıların yetiştirilmesi temel amaçlarımızdır.

 

Lisans Eğitimi

2001-2002 Akademik Yılında öğretime başlayan Seramik Bölümünde, sanatsal, teknolojik ve endüstriyel çalışmalar yapılmaktadır. Son sınıf öğrencileri, Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı ve Seramik Teknolojisi konularında tercih yaparak eğitimlerini sürdürmekte ve diploma ödevleriyle lisans eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Zorunlu stajları sayesinde öğrencilerin seramik endüstrisi ile ilişki içinde bulunmaları sağlanmakta; bu yolla bilgi ve becerileri pekiştirilmektedir. Çamur hazırlama, döküm, alçı kalıp, serbest şekillendirme, dekor, serigrafi, sırlama atölyeleri, teknoloji ve bilgisayar laboratuarı gibi geniş mekanlara sahip olan Seramik Bölümü, elektrikli ve açık pişirim yapabilen farklı pişirim imkanlarına da sahiptir. Bölümün endüstri ile ilişkilerinin devamı için çeşitli seminerler ve konferansların yanı sıra inceleme gezileri de düzenlenmektedir. Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi öğretmenlik yapabilirler, serbest olarak veya seramik fabrikalarında tasarımcı olarak çalışabilirler.

Başlıca Araştırma Alanları

Seramik Teknolojisi

Duvar ve Yer Karosu Dekor

Endüstriyel Seramik

Serbest Seramik

Çamur Tornası

Yüzeysel Tasarım

Sanat Kuramları

Sanat Tarihi

Sanatın Temel Öğeleri

Bilgisayar Destekli Tasarım

Desen

Fotoğraf 

Resim

 

Bölümün Eğitim Olanakları

Merkez Kütüphane

Bilgisayar Laboratuarı

Serbest Şekillendirme Atölyesi

Alçı Şekillendirme Atölyesi

Teknoloji Laboratuarı

Çamur Tornası Atölyesi

Sırlama Atölyesi

Fırın Atölyesi

Temel Sanat Atölyesi

Desen Atölyesi

Resim Atölyesi

Serigrafi Atölyesi

Vitray Atölyesi

Görsel Eğitim Salonu

Derslikler

 

Yürütülen Programlar ve Süreleri

Seramik Bölümü – Lisans: 4 yıl

Seramik Bölümü – Yüksek Lisans: 2 yıl

 

Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak ödev, uygulama ile haberli küçük sınavlar yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları ders içeriklerine göre uygulamalı, teorik, sunum ve dosya teslimi olarak yapılmaktadır.

Notlandırma Sistemi

Alınan her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciye aşağıdaki notlar verilir. Harf notları, not dereceleri ve yüzdelik karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Başarı Notu

Katsayı Karşılığı

Yüzde Karşılığı

AA

4.00

90–100

BA

3.50

85–89

BB

3.00

75–84

CB

2.50

70–74

CC

2.00

60–69

DC

1.50

50–59

FF

0.00

49 ve altı

Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), MU (muaf), TR (transfer), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlenmeler de yapılabilir.
YT ve YZ notları, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve öğenci o dersi tekrar eder. 
MU (muaf) notu, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için de verilir.


TR (transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir.


DV (devam ediyor) notu, bir yarıyıldan uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı yarıyılın sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.


DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdedir.


Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun YT, CC veya bunun üstünde bir not olması gerekir.

Not Ortalaması

Önlisans eğitimi gören bir öğrencinin ikinci yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75; lisans eğitimi gören öğrencinin ise dördüncü yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75 olması gerekir. Yaz öğretimi açılması halinde genel not ortalaması, yaz öğretimi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır.

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ

1. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları

a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir.

b) Mezuniyet için toplamda en az 60 iş günü staj zorunludur.

c) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olmaları ve gerekli diğer şartları sağlamaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Dört yıllık lisans eğitimi süresince bölümümüzün düzenlediği seminer, konferans, sergi, workshop, araştırma-inceleme gezileri vb. etkinlikler ile eğitim programı desteklenmektedir. Öğrenci çalışmalarının sergilenmesi için öğrenciler sürekli teşvik edilmekte, seçilmiş öğrenci işlerinden oluşan bir sergi devamlı açık kalmaktadır.

Lisansüstü Eğitimi

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen Yüksek Lisans Programına öğrenci seçmek için gerekli olan şartları Üniversite ve Bölüm belirler. Şartları sağlayan ve Programa kabul edilen öğrenciler, seramik sanatında uzmanlaşma fırsatını elde ederler. Öğrenciler bu programda ilk iki yarıyıl, ders aşamasına katılmaktadır. İlk yılı takip eden dönemlerde öğrenciler danışmanları ile belirledikleri konuda araştırmalarını yapmalı, buna bağlı olarak hazırladıkları tezlerini savunmalıdırlar. Bunun yanında bir sergi hazırlamaları zorunludur. Öğrencilerin Seramik Yüksek Lisans Programını iki yılda tamamlamaları gerekmektedir.