2023-2024 akademik yılı itibariyle Fakültemizde “Geleneksel Türk Sanatları; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; Resim; Seramik; Sinema ve Televizyon” bölümlerinde lisans düzeyinde sanat eğitimi verilmekte; “Sanat ve Tasarım” adlı yüksek lisans programımız da Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2020-2021 akademik yılında ilk öğrencileriyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölüm; günümüze ve geleceğe yönelik tasarımlar yapabilecek, kendi alanlarında geçmişte var olan kaynakları gün ışığına çıkaracak, kültürel birikimleri günlük yaşama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarında etkin görevler alacak, taklitçilikten uzak, özgün, bilinçli, nitelikli, üretken sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde, Geleneksel Türk Sanatları kapsamında bilimsel araştırmalar yapılması, günümüzde halen yaşa­yan ve bununla birlikte gittikçe yok olan sanat ürünlerinin saptanması, bu sanat alanlarının sanat eğitimi alan bireyler eliyle varlıklarını sürdürmesi, geliştirilmesi, yeni tasarımlar ve ürünlerin ortaya konulması, ulaşılabilen kaynaklar ölçüsünde sanatsal üretimlerin arşivlenmesi ve Türk kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, uygulamalı atölye derslerinin yanında, uygulamalı derslerini destekleyecek kuramsal dersler almaktadırlar. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün 1. ve 2. yarıyılında teorik ve uygulamaya yönelik temel dersler yer almaktadır. 3. ve 4. yarıyılında alana yönelik “dokuma, keçe, ebru, hat, tezhip” gibi derslerle öğrencilerin alanlarında gelişmesi sağlanır. 5. yarıyıldan itibaren de uygulamalı atölye derslerine ağırlık verilerek öğrenciler kendi seçtikleri alanlara yönelirler. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunları, Kültür Bakanlığının ilgili kurumlarında uzman, eğitici, sanatçı olarak görev alabilirler. Ayrıca, özel sektörde ilgili fabrikalarda tasarım, üretim bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar, sanatsal faaliyette bulunabilir; Halk Eğitim Merkezlerinde açılan Tezhip, Dokuma, Ebru vb. kurslarda usta öğretici olabilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2012-2013 akademik yılında, normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere 60 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölüm, 4 yıllık eğitim programı süresince görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya konforlu ve yaşam kalitesini artırıcı mekânlar sunan, yakın çevre tasarımını oluşturabilen iç mimarlar yetiştirmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimle, iç mimarlık alanında donanımlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, toplumda iç mekân tasarımına verilen önemi artırmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak bağımsız çalışabilmelerinin yanı sıra, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarında da iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak görev yapabilmektedirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekân düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekân yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. İç mekân donatılarının tasarlanmasından, çevre tasarımının yapılmasına kadar geniş bir alanda çalışma imkânına sahiptirler.

Resim Bölümü 

Farklı sanat disiplinlerinin etkileşimine önem veren Resim Bölümü, çağdaş dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda vermekte olduğu eğitimi kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürmektedir. Bu süre zarfında kazanılan sanatsal formasyon, öğrencilerin mezuniyetlerine kadar yaptıkları çalışmalarda belirginleşerek kendini göstermektedir. Bölüm, bilimsel ve felsefi düşünceye açık, sanat, kültür, felsefe, bilim ve teknoloji etkileşimini tarih bilinciyle ve çağa özgü olarak kavrayabilen, aydınlanmış bir bilinçle çağının her alanındaki sorunlarına karşı duyarlılığını, sorgulayıcı tavrını, tepkisini, deneyselliğe ve yeniliğe dayalı sanat tavrıyla örtüştürebilmiş özgün yaratıcı kimliğe sahip öğrenci profiline ilişkin bir bilinci, öğrenciye kazandırmak arzusu içerisindedir.

Eğitim süreçleri, yöntemleri, felsefesi ve ders program içeriğiyle birlikte profesyonel sanat eğitimini uygulayabilme sorumluluğunu sanatsal üretimin içinde olma sorumluluğu ile bütünleştirebilmiş genç ve dinamik bir kadroyla yürütülmektedir. Mezunlar, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksekokullarda seçmeli sanat dersleri sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

Seramik Bölümü

2001-2002 akademik yılında öğretime başlayan Seramik Bölümünde, sanatsal, teknolojik ve endüstriyel çalışmalar yapılmaktadır. Birincil olarak öğrencilerin yaratıcı güçlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Bölüm, seramik olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleriyle öğrencileri uygulamalı olarak tanıştırarak zaman içinde onları beceri ve bilgi kazanımlarını sağlamaktadır. Temel amaç, seramik sanatçı adaylarının ve endüstrinin gereksinim duyduğu tasarımcıların yetiştirilmesidir.

Çamur hazırlama, döküm, alçı kalıp, serbest şekillendirme, dekor, serigrafi, sırlama atölyeleri, teknoloji ve bilgisayar laboratuvarı gibi geniş mekanlara sahip olan Bölüm, elektrikli, açık pişirim yapabilen farklı pişirim imkanlarına da sahiptir. Bölümün endüstri ile ilişkilerinin devamı için seminer, konferans çalışmaları ve inceleme gezileri yapılmaktadır. Mezunlar ise alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi öğretmenlik yapabilirler; serbest olarak veya seramik fabrikalarında tasarımcı olarak çalışabilirler.

Sinema ve Televizyon Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 13.06.2003 tarih ve 1178 sayılı kararı ile kurulan Sinema ve Televizyon Bölümü, ilk öğrencilerini 2007-2008 akademik yılında almıştır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla öğrenci alan bölümde, sinema ve televizyon alanlarına eşit ağırlık verilmektedir. Bölüm müfredatında hem kurama (İletişim Bilimine Giriş, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Kitle İletişim Kuramları, Türk Sinema Tarihi, Dünya Sinema Tarihi vs.), hem de uygulamaya (Film Yapımı, Senaryo Yazarlığı, TV’de Program Yapımı, Kurgu Uygulamaları, Film Eleştirisi ve Analizi vs.) dayalı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı ve özgür ifadeyi teşvik eden türde dersler okutulmaktadır.

Bunların yanı sıra, öğrencilerin sektörde daha kolay istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla öğretim dönemleri boyunca öğrencilerden çeşitli uygulamalı projeler (kısa film, belgesel film, televizyon programı, canlı yayın) teslim etmeleri beklenmektedir. Mezunlarımız sinema ve televizyon sektörlerinde; yönetmen, metin ve senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, program yapımcısı, program yönetmeni, yayın yönetmeni, haber dairesi yönetmeni, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü, sunucu-spiker, editör, muhabir, fotoğraf sanatçısı ve film eleştirmeni olarak istihdam edilebilmektedirler.

Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, öğrenci almamakta ve haliyle mezun vermemektedir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm diğer bölümlerinin güz yarıyılı ve bahar yarıyılında yer alan uygulama ağırlıklı sanat dersleri ile eğitim öğretimin tüm dönemlerinde okutulacak kuramsal dersleri planlayarak, yürütmektedir. Sanat öğrencisinin, özgün sanat yapıtları yanında her türlü görselliği estetize edebilmelerini ve her türlü tasarımı yapabilecek bir eğitimden geçmelerini hedefleyen Bölüm, öğrencilerinin bilgilerini, deneyimlerini ve yaratıcılıklarını arttırarak, güncel sanatı yakalayabilmelerini ve evrensel normlarda eserler üretebilmelerini amaçlamaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Heykel, İletişim Tasarımı ve Grafik” bölümlerimizin akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu bölümlerimize de bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alınması hedeflenmektedir.