Lisans Eğitimi

2001-2002 Eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Seramik Bölümünde, sanatsal, teknolojik ve endüstriyel çalışmalar yapılmaktadır. Son sınıf öğrencileri, Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı ve Seramik Teknolojisi konularında tercih yaparak eğitimlerini sürdürmekte ve diploma ödevleriyle lisans eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Zorunlu stajları sayesinde öğrencilerin seramik endüstrisi ile ilişki içinde bulunmaları sağlanmakta, bilgi ve becerileri pekiştirilmektedir. Çamur hazırlama, döküm, alçı kalıp, serbest şekillendirme, dekor, serigrafi, sırlama atölyeleri, teknoloji ve bilgisayar laboratuarı gibi geniş mekanlara sahip olan Bölüm, elektrikli, açık pişirim yapabilen farklı pişirim imkanlarına da sahiptir. Bölümün endüstri ile ilişkilerinin devamı için seminer, konferans çalışmaları ve inceleme gezileri yapılmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi öğretmenlik yapabilirler, serbest olarak veya seramik fabrikalarında tasarımcı olarak çalışabilirler.

Başlıca Araştırma Alanları

Seramik teknolojisi 
Duvar ve yer karosu dekor 
Endüstriyel seramik 
Serbest seramik 
Çamur tornası 
Yüzeysel tasarım 
Sanat kuramları 
Sanat tarihi 
Sanatın temel öğeleri 
Bilgisayar destekli tasarım 
Desen 
Fotoğraf 
Resim

Bölümün Eğitim Olanakları

Merkez Kütüphane 
Bilgisayar Lab. 
Serbest şekillendirme atölyesi 
Alçı şekillendirme atölyesi 
Teknoloji laboratuarı 
Çamur tornası atölyesi 
Sırlama atölyesi 
Fırın atölyesi 
Temel sanat atölyesi 
Desen atölyesi 
Resim atölyesi 
Serigrafi atölyesi 
Vitray atölyesi 
Görsel eğitim salonu 
Derslikler

Yürütülen Programlar ve Süreleri

Seramik Bölümü – Lisans 4 yıl 
Seramik Bölümü – Yüksek Lisans 2 yıl

Öğrencileri Değerlendirme Yöntemleri

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak ödev, uygulama ile haberli küçük sınavlar yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları ders içeriklerine göre uygulamalı, teorik, sunum ve dosya teslimi olarak yapılmaktadır.

Notlandırma Sistemi

Alınan her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciye aşağıdaki notlar verilir. Harf notları, not dereceleri ve yüzdelik karşılıkları aşağıda verilmiştir.

Başarı Notu

Katsayı Karşılığı

Yüzde Karşılığı

AA 4.00 90–100
BA 3.50 85–89
BB 3.00 75–84
CB 2.50 70–74
CC 2.00 60–69
DC 1.50 50–59
FF 0.00 49 ve altı


 

Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), MU (muaf), TR (transfer), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlenmeler de yapılabilir.
YT ve YZ notları, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve o dersi tekrar eder. 
MU (muaf) notu, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için de verilir. 
TR (transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. 
DV (devam ediyor) notu, bir yarıyıldan uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı yarıyılın sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir. 
DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdedir. 
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun YT, CC veya bunun üstünde bir not olması gerekir.

Not Ortalamsı

Önlisans eğitimi gören bir öğrencinin ikinci yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75; lisans eğitimi gören öğrencinin ise, dördüncü yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.75 olması gerekir. Yaz öğretimi açılması halinde genel not ortalaması, yaz öğretimi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır.

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ

1. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları

a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler “Onur Belgesi”, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler “Üstün Onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir. b) Mezuniyet için toplamda en az 60 iş günü staj zorunludur. c) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden başarılı olan ve gerekli diğer şartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir. Dört yıllık lisans eğitimi süresince bölümümüzün düzenlediği seminer, konferans, sergi, workshop,araştırma – inceleme gezileri, vb. etkinlikler ile eğitim programı desteklenmektedir. Öğrenci çalışmalarının sergilenmesi için öğrenciler sürekli teşvik edilmekte , seçilmiş öğrenci islerinden oluşan bir sergi devamlı açık kalmaktadır.