Genel Bilgiler

 

    Öğrencinin kendi sezgi ve duyuş güçlerinden kaynaklanan özgün yaratıcılık potansiyelinin farkına varmasını, algısal görüş, görsel düşünce ve ifade etme eylemleri arasındaki etkileşimleri kavramasını sağlamak; öğrencide nesneleri, nesneler arasıdaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek; öğrenciyi görsel tasarım enstrümanlarının, malzeme, araç ve gereçlerin kullanım olanaklarını, kendi özgün tavrının gerektirdiği ölçüde ifade olanaklarına dönüştürebilecek bir teknik, estetik ve kuramsal alt yapıyla donatmak; öğrenciye sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak bir eğitimi vermek bölümümüzün genel amaçları arasında yer alır. Bu amaçlar doğrultusunda bölümümüz, bilimsel ve felsefi düşünceye açık, sanat, kültür, felsefe, bilim ve teknoloji etkileşimini tarih bilinciyle ve çağa özgü olarak kavrayabilen, aydınlanmış bir bilinçle çağının her alanındaki sorunlarına karşı duyarlılığını, sorgulayıcı tavrını, tepkisini, deneyselliğe ve yeniliğe dayalı sanat tavrıyla örtüştürebilmiş özgün yaratıcı kimliğe sahip öğrenci profiline ilişkin bir bilinci, öğrenciye kazandırmak arzusu içerisindedir.

Eğitim Programları

    Resim Bölümünde eğitim süresi 8 yarıyıldır. Lisans eğitiminde, öğrenciler 3.yarıyıl başından itibaren her yıl zorunlu seçmeli sanat derslerinden birini seçerler. Ayrıca zorunlu ve seçmeli kültür dersleri bulunmaktadır.

Programın Genel İçeriği

    Sanat tarihsel bilgilendirme çabası, iki ya da üç boyutlu disiplinlerarası bir yaklaşımla malzeme çeşitliliğine dayalı deneysel uygulamalar, kuramsal ve estetik boyuta, sanat eleştirisinin her alanına ilişkin bilgilendirme, çözümleme ve yorumlama çabaları bireyi merkez alan eğitim programımızın unsurlarını oluşturur. Bu program, kuramsal derslerin yanı sıra konferans, seminer, work shop, sergi ve benzeri programlarla desteklenir.

Program

    Resim Bölümü öğrencileri 1.ve 2. yarıyıl içersinde gerek resim sanatının geleneksel öğretim yollarının gerekse çağcıl bir resim eğitimine ilişkin yöntemlerin uygulanması kapsamında ve Temel Sanat Eğitimi dersinden elde edilen donanımların ışığında, Temel Resim Eğitimi, Artistik Perspektif, Modelaj gibi uygulamalı ve kuramsal dersleri alırlar. Bu dersler bağlamında ilk 2 dönemde öğrenciler, resim sanatının temel kavramlarına, tasarım öğelerine, göz-zihin-el koordinasyonuna ilişkin kuramsal kazanımlar elde edip beceri ve anlayış geliştirirler. 3.yarıyıldan başlayarak malzeme çeşitliliğine dayalı bireysel çalışmalar yapılır. Başlangıcından günümüze kadar gelen sanatsal davranış biçimlerini desen sanatı ve boya resim teknikleri kapsamında çözümleyen çalışmalarla birlikte, kavram, kavramın görselleşmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin irdelenmesi üstüne kurulu teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır. Özel konulu proje çalışmaları ile bu program desteklenir. Yine 3.yarıyıldan itibaren zorunlu seçmeli derslerle; mimaride resim, duvar resmi, malzeme ve yöntem araştırmaları, özgün baskı resim, cam resmi dersleri ve uygulamalarıyla örgencilerin birikimleri arttırılır. Farklı sanat disiplinlerinin etkileşimine önem veren programımız, çağdaş dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürür. Bu eğitim boyunca kazandığı sanatsal formasyon öğrencinin çalışmalarında, mezuniyetine kadar, belirginleşerek kendini gösterir. 
     Yukarıda ayrıntılarıyla vurguladığımız bölüm eğitimimiz, yöntemleri, felsefesi ve ders program içeriğiyle profesyonel sanat eğitimini uygulayabilme sorumluluğunu sanatsal üretimin içinde olma sorumluluğu ile bütünleştirebilmiş genç ve dinamik bir kadroyla yürütülmektedir. Mezunlar, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksekokullarda seçmeli sanat dersleri sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.